SOL

SOL-metoden, har varit den skriv- och läsinlärningsmetod vi använt oss av som grundmetod på Flogstaskolan. Den har stavelsen som minsta enhet. Från och med läsåret 18/19 övergår vi till Bornholmsmetoden.

I SOL arbetar man med en metod för läs- och skrivinlärning som är baserad på stavelsen och inte fonemet som grund. Metoden är utvecklad av Margit Tornéus (Umeå Universitet) och Agneta-Gatu-Rehnberg (dåvarande Utvecklingsledare, Uppsala Kommun).

Vad skiljer SOL-metoden från andra läsinlärningsmetoder?

  • Den är stavelsebaserad.
  • Den har en tydlig arbetsgång där eleven måste behärska varje delmoment innan hen får gå vidare.
  • Eleverna får lära sig skriva innan de börjar läsa. Alla elever skriver utifrån sin förmåga och blir positivt bemötta utifrån vad just hen kan prestera. 
  • I förskoleklass lärs alfabetsramsan in under lekbetonade former. Pedagogerna läser en saga där alfabetet, fyra bokstäver i taget, lärs in som en kod för att komma vidare i sagan.
  • Eleverna lär sig att prata "stavelsespråket" med hjälp av olika handdockor (bl.a katten Ture) som pratar i stavelser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               All inlärning är naturligtvis kopplat till målen i läroplanen (Lgr 11)

 

15 november 2017