Elevhälsa

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus ska ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

I Flogstaskolans Elevhälsoteam (EHT) ingår, rektor, skolpsykolog, skolsköterska, specialpedagog och logoped.

EHT träffas regelbundet och bjuder ibland in vårdnadshavare till ett Elevhälsomöte (EHM) då en elev kan ha behov av stöd i någon form.

EHT arbetar främst med förebyggande insatser men kan även göra utredningar och handleda övrig skolpersonal  kring elever i behov av särskilt stöd.

Elevhälsan är Hbtq-diplomerad. Läs gärna mer på www.uppsala.se/hbtq

Uppdaterad: