Speciallärare

Speciallärarna ingår i skolans elevhälsoteam som arbetar förebyggande och hälsofrämjande med såväl personal som elever på skolan.

I speciallärarnas uppdrag ingår att tillsammans med övriga pedagoger på skolan utveckla tillgängliga lärmiljöer och undanröja hinder för elevernas lärande. Därutöver ansvarar speciallärarna för att kartlägga elevers språk-, läs- och skrivinlärning samt den matematiska inlärningen. Speciallärarna handleder skolans pedagoger kring specialpedagogiska insatser och arbetar även med att undervisa elever i behov av särskilt stöd både individuellt och i grupp.

Flogstaskolans speciallärare heter Johannice Grahn Carlsson och Sara Johnson.

Du når speciallärarna via mail:

johannice.grahn@skola.uppsala.se

sara.johnson@skola.uppsala.se

Telefonnummer: 018-727 59 33.

Uppdaterad: