Idrott

Idrott och simundervisning

Idrott och hälsa

Syftet med idrottsundervisningen 

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

(Ur: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011)

Detta uppnår vi genom lekar, övningar i de grovmotoriska grundformerna, rörelse/dans till musik och att eleverna får möjlighet att prova på en mängd olika idrotter. Vi arbetar utifrån varje elevs förutsättningar samt att undervisningen/aktiviteterna har en stegrande svårighetsgrad. Genom undervisningen tränar och lär sig eleven att vara en god lagkamrat och motståndare, det kan bl.a. vara att visa hänsyn. Att eleverna har roligt samtidigt som de utövar idrott är för oss mycket viktigt.

Simundervisningen på Flogstaskolan

 

Idrottslärare på Flogstaskolan är Henrik Gustafsson .

Uppdaterad: