Förskoleklassen

Här ger vi barnen en god grund att stå på.

FÖRSKOLEKLASSENS VERKSAMHET

Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan förskola och grundskola. Med förskolepedagogisk verksamhet, som beskrivs här nedan, når vi vår målsättning som är att skapa en god grund för all slags vidareinlärning.

LEKEN ÄR EN MYCKET VIKTIG DEL AV VERKSAMHETEN.

I leken tränar barnen abstrakta begrepp och övar sig på allt de lärt teoretiskt, hört och sett. Genom leken befäster barnen sina kunskaper och utmanar sitt lärande och sin förståelse.

KOMMUNIKATION OCH SAMVERKAN

Grunden för all verksamhet inom skola handlar om att kunna fungera i grupp. Förskoleklasstiden ger särskilt många tillfällen till träning i att umgås, kommunicera och samverka.

MATEMATIK

Vi arbetar praktiskt med grundläggande taluppfattning och ger barnen verktyg för att bygga upp förståelse för tal. Vi gör barnen uppmärksamma på matematiken i vardagen såsom geometriska former kring oss, bråktal när vi t.ex delar frukt osv. Vi samtalar matematik med de korrekta benämningarna för att kunna sätta ord på det logiska- och abstrakta tänkandet. På höstterminen använder vi Skolverkets obligatoriska bedömningsmaterial Hitta Matematiken. Bedömningsmaterialet används som grund för undervisningen i syfte att ge eleverna det stöd och utmaningar de behöver för sin kunskapsutveckling.

BILD

Barnen får uttrycka sig i skapande form och de kommer att få prova på olika material och tekniker.

IDROTT

Barnen får möjlighet att utveckla och träna sin motorik och sin samarbetsförmåga samt lära sig ta instruktioner och utföra uppgifter enligt dessa. Idrottslektionerna har vi i idrottshallen på skolan. Barnen byter om till lektionen och duschar efteråt.

SVENSKA

Vi tränar det svenska språket genom sagor, ordlekar, rim och ramsor. Skolan arbetar med läsinlärningsmetoden som heter Bornholmsmodellen. Mer information hittar du under fliken Bornholmsmodellen. Under höstterminen använder vi Skolverkets obligatoriska bedömningsmaterial Hitta Språket. Hitta språket och Hitta matematiken är en del i Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser.

VÄRDEGRUND

Vi arbetar med skolans värdegrund. Vi förklarar ord och bearbetar vad de olika orden innebär i umgänget med varandra. Vi tränar de olika begreppen i lekar, bild, drama och sång.

MUSIK

Vi sjunger både kända och okända sånger på både svenska och andra språk, exempelvis på samlingar, inför FN-dagen och avslutningar.

NATUR, MILJÖ OCH HÄLSA

Vi följer årstidernas växlingar i våra regelbundna utflykter. Då lär vi också om natur och miljö och tränar olika matematiska begrepp. Samtidigt får barnen extra rörelseträning.

Det viktigaste av allt: BARNEN SKA HA ROLIGT !!!!

Genom det arbetssätt som beskrivs här ovan är vår målsättning att barnen ska bli trygga, självständiga och kompetenta individer, väl förberedda för de krav skolan ställer på dem.

Uppdaterad: